જ્ઞાન સહાયક ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ 2023 /Gyaan Sahayak Final Merit list 2023

0

જ્ઞાન સહાયક વિષય વાઇસ ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ 2023

જ્ઞાન સહાયક ક્યાં હૈ ?


ગુજરાતમાં જ્ઞાન સહાયક વેબસાઇટ્સ અને સંસ્થાઓ છે, જેમણે શૈક્ષણિક અને સામાજિક સહાય પ્રદાન કરે છે. અમુક તરફની મોટી સંસ્થાઓ છે જેમણે સામાજિક અને શૈક્ષણિક સેવાઓ પ્રદાન કરે છે. તમારી વિશેષ જરૂરિયાતો અને ઈચ્છાઓને ધ્યાનમાં રાખતાં, તમે મૂળ તાલીમ, વ્યાપાર, આરોગ્ય, અને અન્ય વિભાગોમાં જ્ઞાન સહાય પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરી શકો છો. તમારી વિશેષ વિચારાઓ માટે, તમે સ્થાનિક સંસ્થાઓની વેબસાઇટ અથવા તમારી નજીકની પુસ્તકાળયોને શોધી શકો છો.


ગુજરાતમાં શિક્ષક ભરતી જ્ઞાન સહાયક માટે મુખ્ય સ્ત્રોતો છે:


ગુજરાત શિક્ષણ સેવા આયોગ (Gujarat State Education Service Commission - GSEB): આ આયોગ વર્ગ-3 અને વર્ગ-4 માટે શિક્ષક ભરતી પ્રક્રિયાઓનું આયોજન કરે છે.

ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ મંડળ (Gujarat State Education Board - GSEB): ગુજરાત સરકારની માતૃભાષા શિક્ષક ભરતી અને માધ્યમિક શિક્ષક ભરતીની પ્રક્રિયાઓ વહેંચે છે.

પ્રાથમિક શિક્ષક પરીક્ષા (Gujarat Primary Education Selection Committee - GSEB): પ્રાથમિક શિક્ષકો માટે ભરતીનું આયોજન કરે છે.

ગુજરાત ઉચ્ચતર શિક્ષણ બોર્ડ (Gujarat Higher Education Board): કોલેજો અને ઉચ્ચ શિક્ષા સ્થાને શિક્ષકો ભરતી કરે છે.

તમારી વર્ગ-3 અથવા વર્ગ-4 ભરતી અને તમારી વિશેષ જરૂરિયાતોને ધ્યાનમાં રાખીને, તમારે પસંદ કરેલા સ્થાનિક શિક્ષક ભરતી પ્રક્રિયાઓનું અભ્યાસ કરવો મહત્વપૂર્ણ છે.


ગુજરાત શિક્ષક ભરતી જ્ઞાન સહાયક 2023Organization Name Gujarat School Education Council (GSEC)

Job Type : Gyan Sahayak ( Secondary )

Post Name : Gyan Sahayak Bharti 2023
Salary : 24000

GyanSahayak Bharti Announce Date : 26/08/2023

Last Date ( Primary) : 16/09/2023

Last Date ( Secondary ): 04/09/2023

Registration Mode: Online mode only

Job Location :Gujarat State

Official  Website : http://gyansahayak.ssgujarat.org

Post a Comment

0Comments
Post a Comment (0)